Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży produktów i usług przez Dorotę Domino, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dorota Domino IDEA BLEND w sklepie internetowym www.flymetothespoon.com (zwanym dalej Sklepem).
 2. Właścicielem Sklepu jest Dorota Domino, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Domino IDEA BLEND, ul. Grabiszyńska 315/58, 53 – 236 Wrocław, NIP: 9291760854, e-mail: kontakt@flymetothespoon.com, zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym możliwa jest sprzedaż także poza granicami Polski. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty posiadają formę elektroniczną chyba, że strony uzgodnią inaczej lub zostanie to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II DEFINICJE

 1. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  b) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę.
  c) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności praw-nych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych w niniej-szym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub za-wodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93)
  e) Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów lub usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płat-ności, itp..
  f) Newsletter – e-maile wysyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, za jego zgodą, mogące zawierać informacje handlowe dotyczące oferty Sprzedawcy.
  g) Produkty –produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w tym w szczególności e-booki (wydania elektroniczne).
  h) Regulamin – niniejszy regulamin.
  i) Serwis / Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: http://www.flymetothespoon.com, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu produktów i zapoznać się z ich właściwościami.
  j) Sprzedawca – Dorota Domino, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Domino IDEA BLEND, ul. Grabiszyńska 315/58, 53 – 236 Wrocław, NIP: 9291760854, e-mail: kontakt@flymetothespoon.com, zwana dalej Sprzedawcą
  k) Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klien-tem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  l) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
  m) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadają-ca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

III Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:
  1. informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację asortymentu Sklepu In-ternetowego, umożliwienie dokonywania zakupów Produktów, prezentację osoby Sprzedawcy i świadczonych przez niego usług oraz bezpłatne treści na blogu;
  2. treści informacyjne i marketingowe w formie Newsletter – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wysyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. zapisania się na Newsletter) w formularzu dostępnym w Serwisie.
  3. realizowanie zamówień Klientów na Produkty i Usługi, wykonywanie Umowy sprzedaży.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:
  1. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1.1 w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu;
  2. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1.2 w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Powinien w takim wypadku kliknąć na link otrzymywany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrybcji;
  3. w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1.3 po złożeniu Zamówienia na Produkt(y).
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  1. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu;
  2. dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą;
  3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy związanych z realizowanymi poprzez Serwis usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego nieza-leżnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym ter-minie korzystać z Serwisu. Użytkownik nie może zgłaszać do Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował w Serwisie, o ile będzie to technicznie możliwe.
 5. Sprzedawca zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:
  1. połączenie z Serwisem jest realizowane poprzez Internet (WWW) po protokole HTTPS zapew-niającym szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie stron oraz zapewniający integralność danych;
  2. infrastruktura techniczna (serwerownia), w której hostowany jest Serwis zapewnia bezpieczeń-stwo zarówno samej aplikacji jak i gromadzonych danych poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – serwery aplikacji i bazodanowe oraz innych narzędzi i urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczeństwo np. programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu;
  3. firewall’e – w celu zabezpieczenia Serwisu przed niepowołanym dostępem z Internetu;
  4. audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod ką-tem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer.
 6. Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Serwisu, w tym zdjęcia stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej. Wszystkie nazwy Produktów są używane w celach iden-tyfikacyjnych i mogą być chronione Prawem własności przemysłowej. Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich.
 7. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest:
  1. Posiadanie dostępu do Internetu.
  2. Zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;c) Włączona obsługa javascript.
  3. kceptacja plików cookies.
 8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

IV Składanie zamówień

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Aby dokonać zakupu w Sklepie Klient musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Na stronach internetowych Sklepu zawarte są informacje o Produktach wraz z ich cenami i sta-nowią one zaproszenie do składania ofert. Ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu jest cena podana w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów i usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 4. Klient może dokonać zakupu Produktu przez Złożenie Zamówienia. Zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy płatności, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regula-minem Sklepu internetowego.
 5. Wybór Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka klikając odpowiedni przycisk „Dodaj do koszyka” pod wybranym Produktem, a zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”, a następnie „Kupuję i płacę”.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz podanie wymaganych do realizacji Zamówienia danych osobowych.
 7. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów w Koszyku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia (zamawiane Produkty);
  2. ceny jednostkowej zamówionych Produktów;
  3. łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia;
  4. wybranej metody płatności.
 10. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
 11. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Produkty za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub kartą. Po opłaceniu zamówienia nastąpi powrót na stronę Sklepu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 12. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazane konto e-mail „Potwierdzenie Zamówie-nia” wraz z linkiem do pobrania Produktu lub z załączonym Produktem.
 13. W przypadku Produktów mających formę elektroniczną (e-booki, kursy online, wykłady, nagrania itp.) Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – w związku z tym, w tym wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedo-starczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.
 15. Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę traktuje się za zawartą.
 16. Do prawidłowego korzystania z niektórych zakupionych w Sklepie Produktów i Usług niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na odczytywanie plików PDF. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub niepełną możliwość korzystania z Produktów lub Usług z uwagi na niezainstalowanie lub nieprawidłowe działanie niezbędnych do tego programów.
 17. Produkty są chronione prawem autorskim. W przypadku e-booków Klient nabywa licencję uprawniającą do pobrania i wyświetlania e-booka. Zakup e-booka nie uprawnia do jego dalszej odsprzedaży, ani innego płatnego lub nieodpłatnego przekazywania osobom innym niż Kupujący.

V REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 638 KC.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klien-ta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przy-sługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesła-nia reklamacji na adres: Dorota Domino, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Domino IDEA BLEND, ul. Grabiszyńska 315/58, 53 – 236 Wrocław, lub drogą e-mailową na ad-res: kontakt@flymetothespoon.com oraz do przesłania reklamowanego Produktu.
 4. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia lub faktury VAT, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklama-cji.
 5. W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu lub uwagami dotyczącymi realizowanych Usług Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: Dorota Domino, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Domino IDEA BLEND, ul. Grabiszyńska 315/58, 53 – 236 Wrocław, lub drogą e-mailową na adres: kontakt@flymetothespoon.com i powinna zawierać dokładny opis problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

VI Odstąpienie od umowy

Z uwagi na to, że w asortymencie Sklepu znajdują się wyłącznie produkty w postaci cyfrowej, zapisane na nośniku niematerialnym, które za zgodą Klienta są mu dostarczane przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy – tj. w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

VII Dane osobowe

 1. Sprzedawca, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży przetwarza dane Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dorota Domino, prowadząca działalność gospo-darczą pod firmą Dorota Domino IDEA BLEND, ul. Grabiszyńska 315/58, 53 – 236 Wrocław.
 3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadcze-nie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produk-tów zamówionych przez Klienta chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem. W celu niezbędnym do przesyłania Newslettera Sprzedawca przetwarza również dane Użytkownika, który subskrybował Newsletter.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usu-nięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu na Konto Klienta lub poprzez wysłanie żądania listownie na adres: kontakt@flymetothespoon.com. Usunięcie danych osobowych jest równo-znaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji, niezależnie od zgło-szenia żądania usunięcia danych zgodnie z ust. 4, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Serwisie.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2021r.
 2. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku pol-skim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza za-mieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Sprzedawca dopuszcza zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powo-dów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą mia-ły wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.